Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.HURTEL.PL

„Bezpieczny Sklep”

Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.hurtel.pl jest
"HURTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409264, NIP:
9731008073, REGON: 081016920, siedziba przedsiębiorcy, adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Kostrzyńska 11, 65-127 Zielona Góra, adres poczty
elektronicznej (e-mail): sklep@hurtel.pl, biuro@hurtel.pl, zwana dalej "Administratorem" i
będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, tel. 68 411 40
00, e-mail: iod@bhpex.pl, http://www.bhpex.pl/iod/
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.hurtel.pl.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:
1. księgowych,
2. marketingowych,

3. kontaktowania się z Klientem,
4. innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1. Imię i nazwisko, firma
2. NIP,
3. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
4. Numer telefonu,
5. Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu.

§3

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się
konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z
Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 6 ust 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych
będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o

świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły
Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@hurtel.pl, biuro@hurtel.pl.

§ 5

PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W
plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.
1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.
3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy
w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie
strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie
wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych
danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
Sklepu.

2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych
maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za
pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania.
2. Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich
przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich
przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania
Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub
zanonimizowane.

§ 7

PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego
wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP
komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), w celu dostosowania informacji
marketingowych do indywidualnych preferencji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Sklepu www.hurtel.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel